Luotettava lappilainen tilitoimisto

Kirjanpitopalvelut Rovaniemellä

Accounting Lapland hoitaa yrityksesi päivittäisen kirjanpidon ja jaksottaisen verohallinnon ilmoitukset toimitetun kirjanpitoaineiston ja -tositteiden mukaisesti. Osakeyhtiön kirjanpito tulee olla laadukasta ja tiedon ajantasaista. Teemme tuloslaskelman ja taselaskelman kuukausittain yhtiön taloudellista tilanteesta. Tuloslaskelma sisältää yhtiön tuottojen ja kulujen jäljelle jäävän osuuden. Tase puolestaan kertoo yhtiön omaisuudesta, varoista ja yhtiölle kohdistuneista veloista. Tilinpäätös on yhtiön koko tilikauden toiminnan tulos (tai tappio), ja jossa selviää sen hetken varallisuusasema.

Tarvittaessa puramme tuloslaskelmanne ja taseenne ymmärrettävään muotoon ja nostamme esiin mahdolliset ongelmakohteet ja kehittämisalueet mikäli sellaisia havaitaan. Kirjanpitoon kuuluu oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen Verohallintoon ja voimme tehdä sen puolestanne. Tilinpäätös tehdään kerran vuodessa, siinä kootaan yhteen yhtiönne tilikauden talousluvut, joka kuuluu osana kirjanpidon tehtäviin.

 

kirjanpitäjä rovaniemi

Varaa maksuton Tili-Tunti ja jutellaan lisää kirjanpitonne tilanteestanne

0400 484 325info@accountinglapland.fi


Mitä tuloslaskelma kertoo?

Liikevaihto

Tuloslaskelmaa arvioitaessa ensimmäisenä katse kohdistuu nimenomaan liikevaihtoon. Liikevaihdon vertaaminen edelliseen vuoteen on aina ykkösasia. Miten ollaan kehitytty myynnissä. Liikevaihtoa voidaan pitää ehkä vähän liikaakin perustunnuslukuna, koska jo valmiilla yrityksellä on mahdollista kasvattaa liikevaihtoa tilapäisesti enemmänkin, mutta kohottamisella on myös toinen puoli. Esimerkiksi ravintola-alalle saadaan kyllä myyntiä aikaiseksi ottamalla joka ilta elävää musiikkia ja happy houreita, mutta kannattavuus voi kärsiä siitä.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot ja niiden vertaaminen liikevaihtoon eli tuleeko yritys pääosin toimeen aidolla liikevaihdolla tai syntyykö sen tulos sittenkin pääosin liiketoiminnan muista tuotoista. On hyvä tarkistaa liiketoiminnan muiden tuottojen suhde liikevoittoon, jos esimerkiksi liikevoitto on pienempi kuin liiketoiminnan muut tuotot sehän kertoo siitä, että yritys on tehnyt tappiota varsinaisella liiketoiminnalla.

Ostot

Materiaalit ja palvelut sisältävät tilikauden ostot. Ostojen muutos verrattuna edelliseen vuoteen kertoo aina myöskin omaa kieltään. Ostoissa voi olla mukana alihankintoja, ulkopuolisia palveluita ja nämä voivat olla suuriakin summia. Tässä kohtaa olisi hyvä tietää ostojen rakennetta. Esimerkiksi tilanne, jos yhtiö on siirtynyt suuremmassa määrin alihankintoihin ja siitä syystä esimerkiksi palkkakulut vähentyneet. Tarkasteltavana on siis ainekäytön rakenne. Sisältääkö ostot pelkkiä tavaraostoja, vai onko mukana myöskin alihankintojen henkilöstökulut. Toisena on henkilöstökulujen vertaaminen liikevaihtoon; onko sama liikevaihto saatu pienemmillä vai suuremmilla henkilöstökuluilla kuin vertailukautena. Toisaalta on hyvä verrata henkilöstökuluja alihankintoihin ja ulkopuolisiin palveluihin; onko siirrytty tilaamaan palvelut oman henkilökunnan aseman sijaan. Millainen on siis ostojen rakenne, yleensä tähän tarvitsee lisää tietoa yritykseltä.

Poistot tarkoittaa ei-rahamääräistä osuutta kirjanpidossa, josta on laskettu liiketoiminnassa käytettyjen pysyvien vastaavien tilikauden aikaista kulumista vastaava osuus. Sellaisia ovat muun muassa rakennukset sekä koneet ja kalusto. Poistot ovat myös erä, joka oikaistaan kassavirrasta.

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut erä koostuu useasta kuluryhmästä. Vertaa liiketoiminnan muita kuluja edelliseen vuoteen. Jos yhtiö on esimerkiksi valmistautumassa yrityskauppaan niin usein tässä kohtaa voi olla huomattava pudotus.

Liikevoitto

Liikevoitto saadaan vähentämällä tuotoista toiminnan juoksevat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Tätä tunnuslukua yleensä seurataan yhdessä käyttökatteen kanssa (käyttökatteeseen lisätään poistot, jolloin niiden vaikutus on eliminoitu). Liikevoitto kertoo yhtiön kannattavuutta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, tilinpäätössiirtoja, sekä veroja.

kirjanpito

Rahoitustuotot ja-kulut

Rahoitustuottoja ovat korko- ja rahoitustuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ja kulut yleensä kertovat yhtiön veloista. Riippuu mitä taseessa on ja mihin käyttötarkoitukseen sitä käytetään.

Tulos

Tilikauden tulos on se, mitä yhtiöllä jää kaikkien erien jälkeen. Positiivinen tulos on aina positiivista liiketoiminnassa. Huomaa, että tilikauden tulos ei ole sama mikä kassan tilanne!

Verot

Tilikauden veroista tarkistaisin ovatko ne suhteessa voittoon ennen veroja. Jos verot ovat huomattavan suuret tilikauden voittoon nähden syynä voi olla se, että on esimerkiksi tehty pakollisia varauksia, jotka ovat kyllä jo tilinpäätöksessä, mutta eivät ole verotuksessa vielä vähennyskelpoisia.

Tase

Kertoo yhtiön taloudellisen aseman tilikauden päättymisen hetkellä. Taseen vastaavaa puolella ovat yhtiön hallussa olevat varat ja vastattavaa puolella yrityksen velat.

Aineettomissa oikeuksissa voi olla esimerkiksi perustamismenoja, tutkimusmenoja ja liikearvoa. Perustamismenot ja tutkimusmenot voivat olla tilikaudella suuret ja yhtiön tuloskunnon ylläpitämiseksi näitä aktivoidaan taseeseen. Varsinkin aloittavassa yhtiössä aktivointeja voi olla paljon, sillä tuottoja ei ole vielä ehtinyt perustamis- ja tuotekehityskustannuksiin. Liikearvo tarkoittaa, että olemme ostaneet joko liiketoiminnan tai uuden yrityksen osaksi yhtiötämme ja olemme maksaneet siitä enemmän kuin ostettavan yhtiön substanssiarvo on. Yrityskauppatilanteissa ota yhteyttä meihin.

Taseen pysyvissä vastaavissa voi olla maa-alueita, rakennuksia, koneita, laitteita tai varastoa. Maa ja vesialueet ovat omaisuutta, joka ei kulu käytössä, joten niistä ei tehdä poistoja. Tästä syystä ne ovat taseessa yleensä arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan.

Pysyvissä vastaavissa omaisuuden arvona käytetään hankintahintaa vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Esimerkiksi yhtiö ostaa laitteiston 10.000 euroa, jonka taloudellinen pitoaika on 5 vuotta niin silloin yhtiö kirjaa laitteen taseeseen ja jakaa kulun poistoina viidelle vuodelle 10.000/5 = 2.000 euroa olisi tällöin poistoina tuloslaskelmalla ja ensimmäisen vuoden jälkeen taseen arvo olisi vähentynyt yhden vuoden poistolla.

Jos yhtiöllä on varastoa niin on hyvä selvittää, mitä se sisältää. Varastot arvostetaan hankintahintaan. Yleisesti tiedetään, että varaston arvostuksessa voi olla ilmaa, joten tässä kohtaa kannattaa tarkistaa tilanne tarkemmin; inventaariot, arvostus, onko myyty varastoa jne.

Rahat ja pankkisaamiset ovat tilikauden päättymispäivän tilanne. Kassan tilanne ei kerro yhtiön maksuvalmiutta, vaikka kassa näyttäisikin hyvältä.

Taseen vastattavaa puolella on vieras pääoma. Lainat jakaantuvat pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaisilla lainoilla tarkoitetaan sellaisia lainoja, jotka erääntyvät maksettavaksi seuraavan tilivuoden aikana. Pitkäaikaisista siirretään lyhytaikaisin yhden vuoden lyhennyserät. Veloissa on myös ostovelkojen, siirtovelkojen ja muiden velkojen eriä, jotka ovat yleensä lyhytaikaisia eriä.

Varaa ilmainen Tili-Tunti:

0400 484 325info@accountinglapland.fi

Accounting lapland

Copyright © 2021 Accounting Lapland